Regulamin aplikacji - Olympic Clean

Regulamin aplikacji

REGULAMIN APLIKACJI O-CLEAN

 

Dziękujemy za odwiedzenie naszego systemu udostępnianego za pomocą aplikacji olympic-clean (dalej jako: „Aplikacja O-clean”).

 

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Aplikacji O-clean. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez Usługobiorcę o korzystaniu z Aplikacji O-clean, regulują w szczególności zasady korzystania z Aplikacji O-clean, w tym kwestie odpowiedzialności Aplikacji O-clean.

 

1) O NAS

 

Właścicielem Aplikacji O-clean jest OLYMPIC-CLEAN Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk oraz adres poczty elektronicznej: olympic@o-clean.pl (dalej jako: „Usługodawca”).

 

2) DEFINICJE

 

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 

KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Aplikacji O-clean;

 

KONSUMENT – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 

REGULAMIN – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Aplikacji O-clean;

 

APLIKACJA O-CLEAN – aplikacja działająca na telefonach typu “smartphone”, dostępna w serwisach typu “Store” odpowiednich dla systemu operacyjnego na telefonie (Smartphon) KLIENTA. Za pośrednictwem Aplikacji O-clean Klient może składać Zamówienia na Towary;

 

TOWAR – produkty i usługi oferowane przez Usługodawcę za pośrednictwem Aplikacji O-clean;

 

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, zawarta za pomocą Aplikacji O-clean;

 

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

 

USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, w celu zawarcia Umowy sprzedaży, określające parametry i liczbę Towaru.

 

USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Aplikacji O-clean, zgodnie z Regulaminem.

 

KONTO, PROFIL – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualnym numerem telefonu,  adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę, stanowiąca zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego działaniach w Aplikacji O-clean. Konto umożliwia również korzystanie z innych Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie, w przypadku których został wskazanych wymóg uprzedniego utworzenia Konta.

 

3) INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji O-clean.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Niniejszy Regulamin określa:
  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Aplikacji O-clean;
  2. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Aplikacji O-clean;
  3. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Aplikacji O-clean. 
 4. Korzystanie z Aplikacji O-clean jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: 
  1. urządzenie końcowe z zarejestrowaną i aktywną kartą SIM, umożliwiającą odbieranie wiadomości SMS;
  2. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet;
  3. urządzenie końcowe z systemem operacyjnym umożliwiającym zainstalowanie Aplikacji O-clean;
  4. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 5. W celu korzystania z Aplikacji O-clean Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu i sieci teleinformatycznej.
 6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa USŁUGODAWCA zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Aplikacji O-clean.
 7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku umieszczonego w Sekcji “Info” Aplikacji O-clean oraz w stopce na stronie internetowej Usługodawcy.

 

4) ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI O-CLEAN

 

 1. Rejestracja w ramach Aplikacji O-clean jest wymagana. Klient nie może złożyć zamówienia bez dokonania rejestracji w Aplikacji O-clean, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
 2. Rejestracja następuje poprzez:
  1. podanie numeru telefonu KLIENTA oraz potwierdzenia podanego numeru telefonu poprzez wprowadzenie unikalnego KODU wysłanego na urządzenie końcowe KLIENTA za pomocą wiadomości SMS
  2. wypełnienie formularza rejestracji poprzez podanie:
   1. imienia i nazwiska
   2. adresu email
   3. unikalnego hasła KLIENTA
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. USŁUGODAWCA może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Aplikacji O-clean, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Aplikacji O-clean, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1. podał w trakcie rejestracji w Aplikacji O-clean, dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  2. dopuścił się za pośrednictwem Aplikacji O-clean naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów DOSTAWCY,
  3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez DOSTAWCĘ za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię DOSTAWCY.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych USŁUGODAWCA podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług.
 6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. korzystania z Aplikacji O-clean w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
  2. korzystania z Aplikacji O-clean w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. korzystania z Aplikacji O-clean w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla DOSTAWCY,
  4. wykorzystywania treści zamieszczonych w Aplikacji O-clean jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

 

5) ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży należy wejść do Aplikacji O-clean i wybrać dostępny Towar.
 2. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi w Aplikacji O-clean.
 3. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Aplikacji O-clean wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych Towarów, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
 4. Informacje o Towarach podane w Aplikacji O-clean stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z USŁUGODAWCĄ Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 5. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu płatności należnej za Zamówienie Klienta do systemu informatycznego Aplikacji O-clean, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
 6. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 8. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail druku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

 

6) CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

 

 1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i są cenami BRUTTO.
 2. Klient ma możliwość dokonania płatności za pomocą systemu płatności Blue Media zintegrowanego z Aplikacją O-clean.
 3. Operatorem systemu płatności Blue Media jest Blue Media S.A., ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, NIP: 5851351185 KRS: 0000320590.

 

7) ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, przysługuje, na podstawie przepisów prawa, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub mailem na adres ……………….@………………, w terminie 14 dni.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 3. W sytuacji, gdy konsument po uprzednim zgłoszeniu żądania wykonania usługi, korzysta następnie z prawa do odstąpienia od umowy, ma on wówczas obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez przedsiębiorcę do chwili odstąpienia od umowy.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli USŁUGODAWCA wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta.

 

8) GWARANCJE NA TOWARY OFEROWANE W APLIKACJI O-CLEAN

 

 1. Reklamacje związane z działaniem Aplikacji O-clean, w tym reklamacje dotyczące zakupu Towarów, Usługobiorca może złożyć drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: olympic@o-clean.pl, lub pisemnie na adres: 80-755 Gdańsk, ul. Szafarnia 11/F8
 2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji:
  1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; 
  2. roszczenie Usługobiorcy;
  3. danych kontaktowych składającego reklamację. 

Podanie wskazanych informacji, ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez

Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i

nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu

reklamacji.

 1. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 

9) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 

 1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
 2. Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
 3. Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
 4. Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 6. Informujemy, że zobowiązujemy się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów między USŁUGODAWCA a Konsumentem jest: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku dostępny pod adresem: https://ihgd.pl/. Konsument może do tego podmiotu złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 

10) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy USŁUGODAWCA a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu dla miasta Gdańsk.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.