Klauzula informacyjna - Olympic Clean

Klauzula informacyjna

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych z formularza kontaktowego przez
OLYMPIC-CLEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych)
Administrator OLYMPIC-CLEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (ul.
Szafarnia 11/F8, 80-755 Gdańsk)

Cele przetwarzania
• Realizacja kontaktu i przesłanie aktualnej informacji handlowej dotyczącej
towarów lub usług oferowanych przez OLYMPIC-CLEAN SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z wykorzystaniem danych
umieszczonych w formularzu kontaktowym na stronie internetowej: olympicclean.
com.pl.

Podstawa prawna
przetwarzania
• przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza
kontaktowego wynika z uzasadnionego interesu Administratora, tj. realizacji
kontaktu z Panią/Panem [art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych – RODO].
• przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wprowadzonych do formularza
kontaktowego jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
Administratorze [art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych –
RODO].

Kategorie odbiorców danych
• Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
• Pracownicy OLYMPIC-CLEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
• Podmioty wykonujące na rzecz OLYMPIC-CLEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ usługi zewnętrzne: księgowe, informatyczne i
rachunkowe na podstawie odrębnej umowy, wymagane do prawidłowej realizacji
usług przez OLYMPIC-CLEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Okres przechowywania
danych
• Dane będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań
podatkowych oraz innych ciążących na OLYMPIC-CLEAN SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zobowiązań publicznoprawnych.
• Do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie. Dane będą
usunięte niezwłocznie po cofnięciu zgody na ich przetwarzanie.

Prawa związane z
przetwarzaniem
• Prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
• Prawo do przenoszenia danych osobowych.
• Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
• Prawo do sprzeciwu.

Informacje dodatkowe
• Podanie danych, przed zawarciem umowy z OLYMPIC-CLEAN SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie jest wymagane, jednakże
konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji przez OLYMPICCLEAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ kontaktu z
Panią/Panem.
• Pani/Pana dane nie będą przekazywane przez OLYMPIC-CLEAN SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ do państwa trzecich ani organizacji
międzynarodowych.
• W oparciu o Pani/Pana dane osobowe OLYMPIC-CLEAN SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie podejmuje zautomatyzowanych
decyzji, i nie wykonuje procesu profilowania.